OM KLUBBEN » Vedtægter
Vedtægter for
Assens Badminton Club
Stiftet den 20/5-1935
  
 
§1
Foreningens navn er ”Assens Badminton Club” med forkortelsen ABC. Den har hjemsted i Assens kommune.
 
Klubbens primære formål er med udgangspunkt i badmintonspillet, at styrke og udbrede interessen for sporten blandt alle mennesker i lokalområdet. Det er endvidere klubbens formål, at den via badmintonsporten knytter medlemmerne tæt sammen via sociale aktiviteter og arrangementer, der relaterer sig til sporten. Det kunne f. eks. være undervisning i regler og facetter i badmintonspillets udførelse, arrangementer/stævner sammen med andre klubber, der styrker sammenholdet og knytter sociale netværk blandt mennesker. Det er således klubbens intention, at medlemmerne skal inddrages og deltage aktivt i de af klubben afholdte arrangementer, så medlemmerne udvikles fysisk (via sporten), psykisk (kontakt/samtale med andre mennesker) og knytter sociale netværk (gode venskaber).
 
Klubben ønsker via dens aktiviteter både at tilgodese bredden og eliten indenfor sporten.
 
§2
Klubben er gennem Fyns Badminton Kreds medlem af Dansk Badminton Forbund. Ligeledes er klubben medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Klubben og medlemmerne er således underlagt de bestemmelser og retningslinier, som disse forbund måtte fastsætte.
 
§3
Klubben optager som udgangspunkt badmintoninteresserede som medlemmer. Dog optages alle andre, som aktivt vil bidrage til klubbens virke, såvel administrativt, som socialt. Medlemskabet løber over perioden 01.09 – 31.08. Det ophører automatisk den 31.08, hvor det skal fornyes.
 
§4
Aktive og passive medlemmer betaler årligt et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Dette giver ret til at spille på de af klubben lejede baner, samt deltagelse i andre sociale arrangementer, som klubben arrangerer. Ved restance mister medlemmet retten til at deltage i klubbens aktiviteter. Der tilbagebetales ikke kontingent, hvis et medlem stopper midt i perioden jf. §3.
 
§5
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal. Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har taget deres begyndelse.
 
§6
Der afholdes årlig ordinær generalforsamling inden sæsonstart pr. 01.09. Indkaldelse sker med 14 dages varsel, ved opslag i lokalerne, annonce i den lokale avis eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før afholdelse af denne.
Klubbens regnskabsår løber fra den 01.01 – 31.12.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1.       Valg af dirigent
2.       Formandens beretning om klubbens virke det seneste år
3.       Aflæggelse af regnskab
4.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
5.       Valg af revisor
6.       Behandling af indkomne forslag
7.       Eventuelt
§7
Alle medlemmer af klubben har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til et andet medlem. Alle medlemmer af klubben er valgbare til formands- og bestyrelsesposter. Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal, dog kræver en ændring af vedtægterne 2/3 af samtlige fremmødte medlemmers stemmer inkl. de ved fuldmagt afgivne stemmer.
 
§8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som den ordinære og skal afholdes, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af medlemmerne i klubben, fremsætter skriftligt krav til formanden herom.
 
§9
Mødeberettiget til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er alle medlemmer og andre der er interesseret i Assens Badminton Clubs virke.
 
§10
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der hvert år afgår 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen træffer afgørelse m.h.t. turnerings afholdelse, sociale arrangementer, opvisninger, fester m.v. Ligeledes træffes beslutning om leje af baner, der er velegnet til spillets udførelse.
 
Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil og fastsætter selv sin forretningsorden. Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær indtager næstformanden formandens post. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol af foreningens kasserer/sekretær.
 
§11
Foreningen tegnes af klubbens formand og kasserer i fællesskab. Disse er således berettiget på klubbens vegne at underskrive aftaler af økonomisk karakter og andre aftaler, der forpligter klubben overfor 3. mand. Klubben hæfter udelukkende med sin formue overfor sine forpligtelser. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art. Ud over at betale kontingent har klubbens medlemmer ingen økonomiske forpligtelser overfor klubben.
 
§12
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i denne anledning særlig indkaldt generalforsamling. Opløsning kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer inkl. de ved fuldmagt afgivne stemmer. Ved klubbens opløsning skal dennes formue gå til almennyttige formål i Assens kommune. Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse herom.
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Disse vedtægter er vedtaget ved klubbens ekstraordinære generalforsamling den 22.09.2002 og afløser vedtægter af 14.05.1985.
ABC - ASSENS BADMINTON CLUB - EMAIL: ASSENSBC@GMAIL.COM - CVR nr. 30 26 33 83